Slevový kód 3za2 bude automaticky vyplněn v nákupním košíku. Pokud je pro Vás výhodnější jiný slevový kód, neváhejte jej využít. Slevy ovšem není možné kombinovat. Více informací ZDE.

x
Nevíte si rady? Napište nám. info@gsklub.cz
Hledat
0
Prázdný košík

Váš košík je bohužel prázdný.

Jestli si nevíte rady s výběrem, obraťte se na nás na 736 755 377 nebo na info@gsklub.cz. Pomůžeme vám.

Menu

Reklamace a vrácení zboží

společnosti Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., IČO 066 80 437, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 148 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23118 (dále jen „Prodávající“) 

Tento reklamační řád prodávajícího se vztahuje na spotřební a jiné zboží prodávané Prodávajícím (dále jen „zboží“) prostřednictvím rozhraní webové stránky internetového obchodu, který je provozován Prodávajícím a umístěn na webové adrese www.gsklub.cz. 

A. Reklamace

1.  Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží zejména pokud:

a) zboží neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) zboží není vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) zboží není dodáno s ujednaným příslušenstvím včetně obalu a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

d) není zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy popř. kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, neodpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

2. Vznikne-li Vám právo reklamovat dodané zboží, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 253 253 160 nebo na e-mailu info@gsklub.cz a zjednáme nápravu nejdéle do 30 dnů od obdržení reklamace od kupujícího.

3. V případě, že se Vám kvalita dodaného zboží nezdá taková, jaká by měla být, popřípadě pokud Vám vznikne právo na reklamaci  podle bodu 1 výše, jste oprávněni zaslat Vaši reklamaci na e-mail info@gsklub.cz spolu s fotografií zboží či příslušenstvím, u kterého vada nastala, společně s popisem, v čem vadu spatřujete. Kupující si zboží i po zaslání reklamace na e-mail ponechá u sebe, ale nekonzumuje jej.

4. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle bodu 1. písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

5. Právo reklamovat zboží dle bodu 1. písm. d) – g) se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

B. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle přání kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů jej není možné vrátit poté, co jej kupující porušil.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. B bod 1. výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme převzetí zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo

c) první dodávku zboží smlouvu, je-li ve smlouvě ujednána jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží po ujednanou dobu.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího (Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 148 00) prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@gsklub.cz. Kupující však může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a případných dalších obecně závazných právních předpisech. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, pokud jsou splněny všechny podmínky vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly

5. V případě odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu zboží vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. V případě záměru odstoupit od smlouvy kupující veškeré zboží dle objednávky, včetně obdržených dárků, odešle na adresu prodávajícího: Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař společně s vyplněným formulářem odstoupení od smlouvy (ke stažení níže). Prodávající vrátí zaplacenou částku za objednávku v do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7. V případě jakýchkoliv jiných než výše uvedených situacích, nás kontaktujte na telefonním čísle +420 253 253 160 nebo na e-mailu info@gsklub.cz.

C. Záruka za jakost

V případě, že kupující v rámci dvouleté záruční doby není spokojený se zakoupeným zdravotnickým prostředkem, může kupující uplatnit práva plynoucí z prohlášení prodávajícího o záruce. Prodávající se v rámci dvouleté záruční doby zavazuje nahradit vadný výrobek stejným výrobkem novým, případně adekvátním. Nebude-li to možné, vrátí zaplacenou kupní cenu.

V takovém případě jej zašle na adresu GreenSwan Pharmaceuticals CR a.s., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15- Hostivař společně s vyplněným Reklamačním protokolem (ke stažení níže) a dokladem o zakoupení produktu na e-shopu www.gsklub.cz. V případě, že zákazník takovýto produkt zakoupil jinde, než na e-shopu www.gsklub.cz, obrátí se na prodejce, u kterého zdravotnický prostředek zakoupil.

V případě jakýchkoliv jiných, než výše uvedených situacích, nás kontaktujte na telefonním čísle +420 253 253 160 nebo na e-mailu info@gsklub.cz

Reklamační protokol

Žádost o odstoupení od KS

Farmaceutická kvalita naše výrobky jsou špičkové
Používáme účinné látky v ověřených dávkách
Doprava zdarma na vše do 31.8.