logo GSK
Nevíte si rady? Napište nám. info@gsklub.cz
Hledat
0
Prázdný košík

Váš košík je bohužel prázdný.

Jestli si nevíte rady s výběrem, obraťte se na nás na 736 755 377 nebo na info@gsklub.cz. Pomůžeme vám.

Menu

Pravidla soutěže

RÁMCOVÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

1. POŘADATEL A SOUTĚŽ

1.1. Tato rámcová pravidla spotřebitelských soutěží na sociálních sítích (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána pořadatelem takových soutěží, tj. společností Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s., IČO 066 80 437, se sídlem Pod višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23118 (dále jen „Pořadatel“).
1.2. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí, není-li Pořadatelem oznámeno jinak, jakákoli soutěž organizovaná a vyhlašovaná Pořadatelem na sociálních sítích s názvy „FACEBOOK“ a „INSTAGRAM“, případně na jiné sociální síti určené Pořadatelem (společně dále jen „sociální sítě“ nebo samostatně „sociální síť“; dále jen „Soutěž“).
1.3. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.
1.4. Soutěž probíhá na příslušné sociální síti a je vždy vyhlášena prostřednictvím příslušného účtu Pořadatele na příslušné sociální síti a do Soutěže se mohou zapojit pouze Soutěžící prostřednictvím účtu na sociální síti, na které byla Soutěž vyhlášena.
1.5. Doba trvání soutěže je vždy vymezena Pořadatelem v konkrétním příspěvku na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na příslušné sociální síti a zároveň nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem dle pravidel Soutěže dosáhla věku 15 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).
2.2. Soutěžící mladší 18 let se Soutěže může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to jak s účastí v Soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 5. těchto Pravidel. Souhlas zákonného zástupce v případě výhry doloží Soutěžící rovněž písemně.
2.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
2.4. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla Soutěže, případně pravidla užívání příslušné sociální sítě či všeobecně přijímaná pravidla lidského chování, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout. V případě, že soutěž vyhraje taková osoba, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s pravidly Soutěže, cena ji nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící v pořadí dle umístění v konkrétní Soutěži, který splňuje veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRA

3.1. Soutěžící se do Soutěže zapojí způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena. Soutěžící se může v rámci jedné vyhlášené Soutěže účastnit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru.
3.2. Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a pravidel Soutěže uvedených v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se je respektovat.
3.3. Výhra či výhry, které je v rámci Soutěže možné získat, budou uvedeny v příspěvku Pořadatele na příslušné sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena.
3.4. Způsob výběru výherce v jednotlivých Soutěžích je plně na úvaze Pořadatele a Pořadatel jej vždy určí nejpozději v okamžik vyhlášení Soutěže v příspěvku na sociální síti, kterým Soutěž vyhlásil. Výherce Soutěže bude určen způsobem podrobně definovaným a ve lhůtě specifikované v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena. Pořadatel vyhlásí jméno výherce v příspěvku, kterým byla Soutěž vyhlášena, přičemž bude výherce vyzván ke kontaktování Pořadatele prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti. Výherce Soutěže je povinen kontaktovat Pořadatele privátní zprávou na příslušné sociální síti nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce Soutěže a současně sdělit Pořadateli informace rozhodné pro odeslání výhry výherci, tj. doručovací adresu a případně emailovou adresu. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.
3.5. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.
3.6. Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

4.1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže na příslušném profilu Pořadatele na příslušné sociální síti.
4.2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále využívat obsah příspěvku, kterým se konkrétní Soutěžící do Soutěže zapojil, včetně veškerého sdíleného obsahu poskytnutého Soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Konkrétně je pořadatel oprávněn využívat zejména k propagačním a marketingovým účelům sdělená textová vyjádření, včetně poskytnutých fotografií a videí, to však pouze za předpokladu, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
4.3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
4.4. O případných námitkách či reklamacích Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
5.2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je dále oprávněn využívat obsah příspěvku, včetně případně sdílených fotografií a videí, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
5.3. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné, tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku na sociální síti, odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu, případně též sdílenou fotografii či
video. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
5.4. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přístup k osobním údajům, na opravu a doplnění osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 10. srpna 2020.

Farmaceutická kvalita naše výrobky jsou špičkové
Používáme účinné látky v ověřených dávkách
Dárek k nákupu při nákupu nad 799 Kč
Doprava zdarma při nákupu nad 990 Kč