Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.

Menu

Pravidla Vánoční soutěž

„GS vánoční hvězdy splněných přání“

Organizátor

Organizátorem soutěže na území České republiky je společnost GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s., se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, IČ: 25688600. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507.

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen „účastník“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Průběh soutěže

K zařazení do soutěže je nutné vyplnit soutěžní kupón na kartičce, která je součástí soutěžních balení doplňků stravy (dále „přípravků“) řady GS. Je nutné odpovědět na soutěžní otázky uvedené na soutěžním kupónu a řádně, úplně a bezvýhradně vyplnit všechny požadované údaje. Takto vyplněný soutěžní kupón pak účastník soutěže odešle na adresu organizátora: GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, a to nejpozději do 31. 1. 2015. (nejpozději v tento den bude vyplněný soutěžní kupón předán k poštovní přepravě). Informace, které mohou být vodítkem ke správným odpovědím, budou uvedeny na webových stránkách organizátora. Vyhodnocení zaslaných odpovědí je výlučným právem organizátora.

Ceny

Každý účastník soutěže získává dárek. Mezi výherce bude rozděleno celkově 1,000.000 Kč (nebo 36.000 Eur; pro účastníky z České i Slovenské republiky dohromady). Tři hlavní ceny vyhrávají ti účastníci, kteří správně odpovědí na první vědomostní otázky a jejichž odpověď na poslední otázku bude nejpřesnější:

  1. Cena: 500.000 Kč (nebo 18.000 Eur v případě výherce ze SR) ve formě úhrady či příspěvku na úhradu věci dle výběru výherce této ceny, jejíž pořízení je snem výherce.
  2. Cena: 250.000 Kč (nebo 9.000 Eur v případě výherce ze SR) ve formě úhrady či příspěvku na úhradu věci dle výběru výherce této ceny, jejíž pořízení je snem výherce.
  3. Cena: 100.000 Kč (nebo 3.600 Eur v případě výherce ze SR) ve formě úhrady či příspěvku na úhradu věci dle výběru výherce této ceny, jejíž pořízení je snem výherce.

Dalších 150 účastníků, kteří správně odpovědí na první vědomostní otázky a jejichž odpověď na poslední otázku bude 4. – 153. nejpřesnější, získají vánoční šek na přípravky GS v hodnotě 1.000 Kč (36 Eur v případě výherce ze SR).

Způsob určení výherců

Výhercem 1. ceny se stane účastník, který správně odpoví na první vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na poslední otázku bude nejpřesnější. Výhercem 2. ceny se stane účastník, který správně odpoví na první vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na poslední otázku bude druhá nejpřesnější.  Výhercem 3. ceny se stane účastník, který správně odpoví na první vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na poslední otázku bude třetí nejpřesnější.  Dalších 150 účastníků, kteří odpovědí správně na první vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jejichž odpověď na poslední otázku bude 4. – 153. nejpřesnější, obdrží vánoční šek na nákup přípravků GS v hodnotě 1000 Kč (v případě výherce z ČR) nebo 36 Eur (v případě výherce ze SR). V případě, že více účastníků, kteří správně odpovědí na první vědomostní otázky, zašle stejnou odpověď na poslední otázku, která bude splňovat kritéria pro získání některé z cen, bude rozhodovat datum poštovního razítka na zásilce s kupónem s tím, že cenu získá ten účastník, jehož odpověď je opatřena poštovním razítkem s dřívějším datem a časem.

Účastník může zaslat více soutěžních kupónů, vždy však úplně a řádně vyplněných.

Výherci v soutěži budou o výhře ceny, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměni organizátorem na uvedenou poštovní či elektronickou (dále „kontaktní“) adresu.

Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.). V případě, že výherce do sedmi kalendářních dnů od oznámení výhry nekontaktuje organizátora způsobem sděleným v oznámení výhry, ztrácí na cenu nárok a výhra propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Dárky, které obdrží všichni účastníci soutěže, kteří odešlou včas řádně vyplněný soutěžní kupón na adresu organizátora, budou organizátorem zaslány na adresu uvedenou v soutěžním kupónu do konce února 2015.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší. Účastníci, kteří vyhrají vánoční šeky na nákup přípravků GS, nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Způsob výplaty 1., 2. a 3. ceny

Výherce 1., 2. a 3. ceny bude vyzván na uvedenou kontaktní adresu, aby se dostavil do sídla organizátora soutěže. V případě, že se výherce bez řádné omluvy nedostaví na výzvu organizátora a nedomluví si náhradní termín, ztrácí výherce nárok na cenu.  Při osobní návštěvě u organizátora výherce organizátorovi sdělí, po koupi jaké konkrétní věci touží. Organizátor a výherce se dohodnou, jakým způsobem bude věc, jejíž pořízení je snem výherce, zakoupena. Věc v hodnotě výhry může zakoupit organizátor nebo výherce, který v takovém případě přinese organizátorovi kupní smlouvu s fakturou na tuto věc, a to nejpozději 31. 5. 2015, kdy splatnost této faktury nesmí být delší než 30 dní. Na proplacení později doručených faktur ztrácí výherce nárok. Organizátor pak částku ve výši příslušné výhry zašle bezhotovostním převodem přímo prodávajícímu. Organizátor si vyhrazuje právo být účastníkem kupní smlouvy na vysněnou věc s tím, že pokud by došlo do dvou let od uzavření smlouvy k odstoupení od této smlouvy z důvodů stojících na straně výherce, částka ve výši výhry bude prodávajícím vrácena přímo organizátorovi.

V případě, že cena věci vybrané ke koupi výhercem nebude dosahovat výše výhry, propadá zbytek výhry ve prospěch organizátora. V případě, že cena věci vybrané ke koupi výhercem bude přesahovat vyhranou částku, je výherce povinen rozdíl zaplatit ze svého, a to před tím, než bude částka představující výzvu poukázána organizátorem. Tuto skutečnost je výherce povinen organizátorovi prokázat. Vyplacení částky představující výhru výherci bez koupě vysněné věci je vyloučeno.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv vady takto pořízené věci.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout financování takových věcí, jejichž koupě by se příčila ustanovením právních předpisů nebo dobrým mravům. Organizátor si dále vyhrazuje právo odmítnout financování takových věcí, kdy by činnost organizátora byla zatížena nadměrnou administrativou či organizační zátěží. Organizátor též odmítne financování přípravků, jejichž výrobce nebo distributor je na trhu s těmito přípravky v konkurenčním postavení k organizátorovi.

Vánoční šeky

Výhercům vánočních šeků na nákup přípravků GS v hodnotě 1000 Kč (v případě výherce z ČR) nebo 36 Eur (v případě výherce z ČR) budou tyto šeky zaslány poštou na uvedenou kontaktní adresu do konce února 2015. Tento šek bude možné uplatnit na nákup přípravků GS v hodnotě 1000 Kč nebo 36 Eur v e-shopu <a>www.gsklub.cz, dle mechanismu uvedeného na těchto stránkách.  Hodnotu šeku je nutné vyčerpat v rámci jednoho nákupu, pokud bude hodnota nákupu nižší než 1000 Kč nebo 36 Eur rozdíl propadá ve prospěch organizátora. Výrobky budou zdarma zaslány na adresu uvedenou v objednávce. Pokud bude hodnota nákupu vyšší než hodnota šeku 1000 Kč nebo 36 Eur, doplatí účastník přesahující peněžní částku ze svého, formou dobírky. Výměna vánočního šeku ani jeho části za peněžní částku není možná.

Ostatní podmínky

Účastník dává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb. v platném znění účastí v soutěži souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje získané v soutěži byly zařazeny do databáze organizátora soutěže a zpracovány organizátorem, společností GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s., za účelem provádění marketingových akcí, a to po dobu od vstupu účastníka do soutěže až do písemného odvolání souhlasu účastníka soutěže se zpracováním těchto údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových ak­cí.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž přerušit či odložit nebo zrušit.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 17. 10. 2014

GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.