Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.

Menu

Pravidla soutěže Jarní soutěž s GS Dormian Rapid

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, IČ: 25 68 86 00. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507.

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014.

Kdo se může zúčastnit soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Soutěže se lze zúčastnit dvěma způsoby:

  1. Vyplněním soutěžní kartičky a jejím zasláním poštou
  2. Vyplněním soutěžního formuláře na www.gsklub.cz/dormian s použitím kódu získaného ze soutěžní kartičky

Vyplnění soutěžní kartičky a zaslání poštou

Účastník vyplní soutěžní kartičku, kterou lze nalézt v balení GS Dormian Rapid. K zařazení do soutěže je nutné odpovědět na soutěžní otázky uvedené na soutěžní kartičce a řádně, úplně a bezvýhradně vyplnit všechny požadované údaje. Takto vyplněnou soutěžní kartičku pak účastník soutěže odešle v obálce označené heslem „Dormian“ na adresu organizátora: Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, a to nejpozději do 31. 7. 2014. (nejpozději v tento den bude kartička předána k poštovní přepravě)

Vyplnění soutěžního formuláře na www.gsklub.cz/dormian

Na stránce www.gsklub.cz/dormian vyplňte soutěžní kód uvedený na přední straně soutěžní kartičky (součást balení GS Dormian Rapid). K zařazení do soutěže je nutné řádně, úplně a bezvýhradně vyplnit všechny požadované údaje.

Ceny 

Každý účastník soutěže, který řádně, úplně a bezvýhradně vyplní všechny pro účast v soutěži požadované údaje a  odpoví na soutěžní otázku, bude odměněn drobným dárkem. Hlavní cenu získá účastník soutěže, který odpoví nejpřesněji Hlavní cena: Relaxační víkend pro dvě osoby v maximální celkové hodnotě 10.000 Kč.

Průběh soutěže

Výhercem hlavní ceny se stane účastník, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže skutečnosti.  V případě, že bude více účastníků, kteří správně odpovědí na tipovací otázku bude rozhodovat datum poštovního razítka na zásilce s kartičkou nebo datum obdržení odpovědí prostřednictvím internetového formuláře. Hlavní cenu získá ten účastník, jehož odpověď  bude opatřena poštovním razítkem s dřívějším datem a časem nebo jehož odpověď bude doručena dříve (v případě internetového vyplnění)

Jeden účastník může zaslat více soutěžních kartiček, vždy však úplně a řádně vyplněných.

Výherci v soutěži budou o výhře ceny, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměni organizátorem na jimi uvedenou poštovní či elektronickou adresu.

Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.).

V případě, že se výherce do sedmi kalendářních dnů od oznámení výhry nezkontaktuje s organizátorem způsobem sděleným v oznámení výhry, ztrácí na cenu nárok a cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Dárky, které obdrží všichni účastníci soutěže, kteří odešlou včas řádně vyplněný soutěžní kartičku na adresu organizátora, budou organizátorem zaslány na adresu uvedenou na soutěžní kartičce do konce září 2014.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky

Účastník dává účastí v soutěži souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje získané v soutěži byly zařazeny do databáze organizátora soutěže a zpracovány organizátorem, společností Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., za účelem provádění marketingových akcí, a to po dobu od vstupu účastníka do soutěže až do písemného odvolání souhlasu účastníka soutěže se zpracováním těchto údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 

V Praze dne 1. 3. 2014

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.