1. Základní pojmy a právní úprava

 

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Správcem osobních údajů a zároveň Organizátorem společnost:

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, zapsána u: rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507 (dále jen „Organizátor“)

Osobními údaji:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email, bankovní spojení.

Organizátor při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy •

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Účastník je fyzickou osobou, která se účastní Akce. Účastníci jsou ve smyslu Nařízení subjekty údajů.

Organizátor je právnickou osobou, která organizuje marketingovou Akci pro Účastníky.

Akcí se rozumí marketingová akce „GS Condro® DIAMANT– garance vrácení peněz“

V souvislosti s pořádáním popsané Akce Organizátorem dochází ke zpracovávání Osobních údajů Účastníků v rozsahu, v jakém byly Organizátorovi poskytnuty v souvislosti s Akcí samotnými Účastníky, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy mezi Účastníkem a Organizátorem, jakož i v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy, a to za účelem/účely uvedenými níže v čl. 2.

 

2. Účely a doby zpracování Osobních údajů

 

Organizátor zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

Plnění smlouvy, poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Organizátorem a Účastníkem, a to za účelem plnění smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Akce: Pro účely splnění Akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případného plnění. Doba zpracování: po dobu trváníA

Plnění právních povinností Organizátora (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

 • Daňový doklad bude uchován po dobu 10 let od ukončení trvání smlouvy mezi Účastníkem a Organizátorem. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Organizátorem a Účastníkem.
 • Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Organizátor je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje Účastníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi Účastníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Oprávněné zájmy Organizátora, ochrana práv a právem chráněných zájmů Organizátora

Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od ukončení Akce a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
Oprávněným zájmem Organizátora je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Organizátor získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

 

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Organizátorem a/nebo mu poskytnout služby, či jiné plnění vyplývající z Akce. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétního plnění Organizátorem.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Organizátor Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Účastník je povinen Organizátorovi poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Organizátor za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Organizátor vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Organizátor je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení procesu plnění, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti Účastníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového Účastníka.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

4. Práva ÚČASTNÍKA související se zpracováváním OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • a) požadovat od Organizátora přístup k jeho Osobním údajům;
 • b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • d) na omezení zpracování Osobních údajů;
 • e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • f) na přenos osobních údajů na jiného správce;
 • g) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • h) odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů.

Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu, případně dopisu zaslaného ze strany Účastníka nebo žádostí na adrese společnosti a Organizátora Akce  Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4.

Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů a právo na omezení zpracování není možné uplatnit pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněné zájmy Organizátora.

V případě, že by se Účastník domníval, že Organizátor provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat Organizátora o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@gsklub.cz b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@gsklub.cz , aby Organizátor zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Organizátor o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Organizátor námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Organizátor povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.

Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

Pokud Účastník uplatní některé ze svých práv, má Organizátor právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Organizátor právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Organizátor je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Organizátorem jsou příslušné české soudy.
 2. Účastník jako subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018